În atenţia procuraturii

şi a altor servicii de securitate a statului

 

Urmare a  apariţiei la 1 noiembrie 2006, a articolului „O asociaţie neguvernamentală contestă ora de religie în şcoli”, articol înserat în pagina web a postului de radio BBC în Limba Română şi care tratează acest subiect, exotic, într-o ţară România, unde orice se poate întâmpla, rugăm ca organele abilitate ale statului sa acţioneze de urgenta în cercetarea acestui caz şi în aplicarea legii.

Discreditarea României prin acest articol, se produce datorită acţiunii iresponsabile a  asociaţiei neguvernamentale  „Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţa” şi a „directorului său de programe”, Emil Moise,  care-şi permite printr-un „Comunicat de presă”, să fie mai presus de legile statului român, un fel de stat în stat, ameninţând Ministerul Educaţiei si Cercetării, insultând conducerile tuturor şcolilor din România şi erijându-se intr-un organ suprem, în stare „să dispună” de anumite masuri pe care Ministerul Educaţiei si Cercetării ar fi obligat să se conforme regulilor acestei minuscule asociaţii.

 

Vă semnalăm că Asociaţia neguvernamentală  „Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţa”, a încălcat articolele Codului Penal conform precizărilor făcute de noi asupra formulărilor din „Comunicatul de presă” de mai jos. (cu albastru textul d-lui Moise )

 

 „Comunicat de presă”

De mai bine de 2 ani, Asociaţia Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă a iniţiat şi participat în numeroase proiecte şi acţiuni, cu scopul de a proteja şi promova drepturile copilului, în general, dreptul copilului la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie, în special.

Datele obţinute de Asociaţie de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării…..”

 

Precizări:

-          O asociaţie neguvernamentală nu are nici un drept de „a iniţia” „proiecte şi acţiuni” cerând „date” de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) decât dacă aceasta este acreditată de MEC. Dar şi în acest caz, ea va „acţiona” în interiorul sistemului de învăţământ, in temeiul Legii Învăţământului, capitolele 3 si 4,  ca organizaţie participând la activităţile extraşcolare sau la educaţia permanenta a adulţilor.

-          După cum acţionează această asociaţie, se vede clar că, nu numai că nu cunoaşte Legea Învăţământului si Statutul personalului didactic dar contravine clar legilor statului român, erijându-se într-un fel de „supracontrol” al MEC, deasupra legilor amintite care reglementează activitatea acestui minister.

-          Prin demersul său asociaţia încalcă următoarele articole ale CP:

 

Uzurparea de calităţi oficiale

Art. 240. - Folosirea fără drept a unei calităţi oficiale, însoţită sau urmată de îndeplinirea vreunui act legat de acea calitate, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

 

-          Prin demersul său asociaţia încalcă si legea Învăţământului:

Legea Învăţământului. ART. 148

(1) Evaluarea învăţământului, ca sistem si proces, se asigura de către Ministerul Învăţământului prin instituţii si organisme specializate, in baza unui regulament aprobat prin ordin al ministrului învăţământului.

-          Asociaţia mai încalcă şi capitolul II al Statutului Personalului Didactic” prin care se precizează clar „Funcţiile de conducere, de îndrumare si de control”, funcţii în care aceasta asociaţie nu are absolut nici un drept. Cel mult, preşedintele ei, Emil Moise, poate eventual face parte, ca părinte al unui elev, dintr-un consiliu de administraţie al şcolii unde-şi are cursurile fiul său, dacă va fi propus de un comitet de părinţi.

-          Asociaţia încalcă grav CP, afirmând prin declaraţiile sale că în învăţământul românesc cadrele didactice „obligă” şi „constrâng” elevii la activităţi religioase. Se ştie că, orice activitate şcolară e organizată de conducerea şcolii prin consultarea consiliului profesoral. Organizarea deschiderilor de an şcolar sau serbările de sfârşit de an şcolar sunt atribute care ţin de conducerea şcolii şi ele se desfăşoară în curţile şcolilor, în sălile de sport sau cămine culturale. Acestea sunt activităţi plăcute tuturor şi tradiţionale poporului român iar elevii şi părinţii vin cu drag la astfel de manifestări. Nu este la latitudinea unei asociaţii să aprecieze (şi să dea verdicte) cum sunt organizate deschiderile de an şcolar sau serbările de sfârşit de an şcolar, atingând onoarea unei instituţiei publice şi ameninţând personalul acesteia prin declaraţii necorespunzătoare adevărului. Paragraful extras mai jos, din „Comunicatul” asociaţiei  se încadrează clar, între două încălcări ale CP:  

Ofensa adusă autorităţii

Art. 238. - Atingerea adusă onoarei sau ameninţarea săvârşită în public, împotriva uneia dintre persoanele prevăzute în art. 160, în legătură cu activitatea acesteia şi de natură a aduce atingere autorităţii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

 

In „Comunicat” se mai spune:

„Datele obţinute de Asociaţie de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, probează că, la începutul anului şcolar 2005/2006, în peste 90% din unităţile publice de învăţământ au avut loc servicii religioase, în incinta acestora, susţinute de preoţi, deşi art 318 din Codul penal precizează imperativ că fapta de a obliga o persoană, prin constrîngere, să participe la serviciile religioase ale vreunui cult, sau să îndeplineasca un act religios legat de exercitarea unui cult se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni. Fapta este cu atât mai gravă cu cât persoanele obligate erau copii, aflaţi în instituţii publice de învăţământ, în timpul programului şcolar.”

Falsul în declaraţii

Art. 292. - Declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

 

-          Asociaţia nu cunoaşte legea învăţământului. Ea afirmă clar că religia este, obligatorie în şcoala primara, este optională în gimnaziu şi este facultativă doar în licee si scoli profesionale:

LEGEA INVĂŢĂMÂNTULUI. ART. 9

(1)    Planurile învăţământului primar, gimnazial, liceal si profesional includ religia ca disciplina scolara. In invatamintul primar religia este disciplina obligatorie, in invatamintul gimnazial este optionala, iar in invatamintul liceal si profesional este facultativa. Elevul, cu acordul parintelui sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia si confesiunea.
(2) Cultele recunoscute oficial de stat pot solicita Ministerului Învăţământului organizarea unui invatamint specific, corespunzator necesitatilor de pregatire a personalului de cult, numai pentru absolventii învăţământului gimnazial sau liceal, dupa caz. Ele raspund de elaborarea programelor de studii, care se aproba de catre Secretariatul de Stat pentru Culte si de Ministerul Învăţământului.

 

-          Prin demersul său asociaţia afirmă că preoţii ar fi „complici” la o închipuită infracţiune, pentru ca în finalul „Comunicatului” să afirme aberant că orele de religie în şcoli sunt facultative!

-           Preoţii nu sunt nişte „complici” ai conducerilor de şcoli care organizează „subversiv” religia în şcoli.

STATUTUL PERSONALUI DIDACTIC prevede că preoţii intră în categoria personalului didactic definitiv, cu drepturi aidoma unui profesor sau învăţător:

Art. 136. (1) Disciplina "Religie" poate fi predata numai de personal abilitat, în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Învatamântului si cultele religioase recunoscute oficial de stat.
(2) Personalul de cult, absolvent al învatamântului superior ori al seminarului teologic, cu o vechime de cel putin 5 ani în profesie, care preda în învatamântul preuniversitar disciplina "Religie", este salarizat la nivelul studiilor de profesor, respectiv de învatator, categoria personalului didactic definitiv, cu obligatia ca în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi sa promoveze examenul de definitivare în învatamânt si sa parcurga pregatirea prevazuta la art. 68 din Legea învatamântului nr. 84/1995.

 

-          Afirmaţiile că deschiderea anului şcolar este o „manifestare ilegală”, că preoţii „complicii conducerii”, ţin în şcoală lecţii de religie „obligatorii prin constrângere” orele fiind, chipurile, „facultative”, aduc atingere şi art.318. CP, pentru că prin aceste exprimări, nu se apără ci se interzice libertatea de exercitare a unui cult religios 

 

 „Comunicatul” mai afirmă:

„Din informaţiile pe care le deţinem, rezultă că astfel de manifestări ilegale au loc de mai mulţi ani, atât la începutul anului şcolar cât şi cu ocazia diverselor evenimente desfăşurate în timpul anului şcolar. În situaţiile expuse, directorii unităţilor respective de învăţământ – cu complicitatea preoţilor care au oficiat serviciile religioase şi a altor persoane implicate – au săvârşit infrancţiunile sanţionate prin articolele 247, 248, 249 şi 318 din Codul Penal.”

 

Împiedicarea libertăţii cultelor

Art. 318. - Împiedicarea sau tulburarea libertăţii de exercitare a vreunui cult religios, care este organizat şi funcţionează potrivit legii, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă.

 

-          Prin somarea MEC să „dispună” de măsuri, pe care vrea să le impună această asociaţie „suprastatală” se încalcă CP la fiecare afirmaţie:  

 

„De altfel, Asociaţia va sesiza, în cursul zilei de azi, toate parchetele de pe lângă tribunalele judeţene pe raza cărora au fost comise astfel de infracţiuni cu ocazia deschiderii anului şcolar 2005/2006.

Convinsă de justeţea cauzelor pentru care militează – promovarea toleranţei şi a drepturilor copilului şi asigurarea unui mediu de educaţie demn – Asociaţia Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă solicită Ministrului Educaţiei să apere dreptul copilului la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie, în unităţile publice de învăţământ şi  să dispună”:

        să nu se mai oficieze servicii religioase, în incinta unităţilor publice de învăţământ, în timpul programului şcolar;

Uzurparea de calităţi oficiale

Art. 240. - Folosirea fără drept a unei calităţi oficiale, însoţită sau urmată de îndeplinirea vreunui act legat de acea calitate, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

 

        să se afişeze în toate unitatile publice de invatamânt din România, la loc vizibil, informaţia privind  caracterul facultativ al disciplinei Religie, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului;

IDEM, ART. 240

        să fie retrase simbolurile religioase de pe pereţii unităţilor publice de învăţământ, cu excepţia sălilor de clasă (şi în timpul) în care se desfăşoară orele facultative de Religie.

IDEM, ART. 240

 

„Emil Moise”   „Director de programe”

Solidaritatea pentru Libertatea de Constiinta

www.humanism.ro

   

-          Prin contrasemnarea acestui „Comunicat către presă” d-l Emil Moise trebuie să-şi asume cel puţin trei încălcări ale CP:

       

Ofensa adusă autorităţii

Art. 238. - Atingerea adusă onoarei sau ameninţarea săvârşită în public, împotriva uneia dintre persoanele prevăzute în art. 160, în legătură cu activitatea acesteia şi de natură a aduce atingere autorităţii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Ultrajul

Art. 239. - Insulta, calomnia ori ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă contra unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 4 ani.

Uzurparea de calităţi oficiale

Art. 240. - Folosirea fără drept a unei calităţi oficiale, însoţită sau urmată de îndeplinirea vreunui act legat de acea calitate, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

 

 

Prin alte demersuri, pe care le puteţi citi de pe situl său, asociaţia „Solidaritatea pentru Libertatea de Constiinta” încalcă grav legile statului român incitând la ură contra religiei ortodoxe,  „organizând manifestaţii” împotriva construirii noii catedrale a Bisericii Ortodoxe Române, făcând demersuri pentru introducerea în România a unui anumit cult musulman.

Date fiind aceste grave încălcări ale legilor ţării, discreditării ei prin acţiuni subversive, ascunse sub pulpana libertăţii de exprimare a ONG-urilor,  sesizăm procuratura generală şi serviciile de siguranţă ale statului român să acţioneze in consecinţă.

 

Nimeni nu se poate erija in România în organ suprem, care da ordine, trage la răspundere, somează si ameninţă instituţiile legale ale statului de drept român.

 

Rugăm toate instituţiile de învăţământ, comisiile consiliilor locale, organizaţiile neguvernamentale, forumurile academice, creştine sau de altă natură să elaboreze documente asemănătoare sau să subscrie scrisorii noastre deschise, pentru a stopa legea arbitrariului in România şi a respecta legile elaborate de parlamentul democratic ales al statului român.

 

 

Profesor Nicolae N. Tomoniu

Preşedinte

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ, PROTECŢIE SOCIALĂ, ACTIVITĂŢI SPORTIVE ŞI DE AGREMENT

 

Tismana, 3 noiembrie 2006

 

Alături de noi, citiţi alte opinii si campania „Salvaţi icoanele copiilor” din legăturile de mai jos:

 

---

  INAPOI Pagina Fundatiei   

  Start campanii

---

Site www.tomoniu.ro

 

© Copyright Fundaţia Tismana – 2007

Clic aici pentru noul nostru site „Cu noi găsiţi orice!”

 

 

Conversaţi cuminţi aici: pareri@tismana.eu